Cast

Mamiko Kawashima

Kanako Oki

Haruka Nara

Akimi Denda

Natsumi Kishimoto

Kanako Nihei

Yurika Mikumo

Emi Masamoto

Hitomi Kaneko

Akira Akiyama

Dan Tsukamoto

Yasuomi Akimoto

Arata Miyagawa

Shoma Ikemoto

Junya Okazaki

Mao Morikawa

Yuichi Sugiyama

Braulio Alvarez

Shuntaro Ifuku


Conductor Valery Ovsyanikov
Orchestra Tokyo City Philharmonic Orchestra

*Casting as of 24 September 2019 is subject to change.