Cast

I-ICHI

Dan Tsukamoto

II-NI

Arata Miyagawa

III-SAN

Yasuomi Akimoto

IV-SHI (La Mort)

Shoma Ikemoto

SAINT SEBASTIEN

Yuki Higuchi

LA FEMME

Mizuka Ueno

LA LUNE SUR LA MER

Hitomi Kaneko

ORANGE

Kanako Oki

ROSE

Emi Masamoto

VIOLET

Mamiko Kawashima

*Casting as of 20 April 2020 is subject to change.